top of page

 
Zakelijke dienstverlening

Arbeidsverzuim

 

Bij dreigend of actueel arbeidsverzuim is een juiste analyse van oorzakelijke factoren van belang. Veelal is de focus gericht op de kortste weg naar werkhervatting. Lang niet altijd wordt de kern van de problematiek voldoende geraakt. 

Om een duurzame werkhervatting te kunnen realiseren wordt er vanuit deze praktijk gekeken naar actuele mogelijkheden, weerstanden en onderbelichte persoonlijke omstandigheden die een werkhervatting belemmeren. De visie en oplossingsrichting zal gezocht worden in een heldere reflectie op persoonlijk handelen, het belichten van onderliggende problematiek. Beschikbare mogelijkheden zullen tijdig benut worden.

Vanuit de ruime ervaring in het begeleiden van mensen die verzuimen of dreigen uit te vallen wordt zorggedragen voor:

 

 • Een zorgvuldige analyse van oorzaken van (dreigend) verzuim

 • Analyse van persoonlijke en contextuele problematiek

 • Begeleiding bij het herijken van persoonlijk sturingspatroon binnen de arbeidscontext, passend binnen persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden

 • Inzicht in beschikbare mogelijkheden

 • Heldere uiteenzetting van voorwaarden t.b.v. een duurzame arbeidsparticipatie

 • Afstemming na toestemming cliënt met opdrachtgever en/of bedrijfsarts. 

 • Rapportage na toestemming cliënt

 • WvP aspecten vallen niet binnen het expertise gebied en blijven onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever en BDA

Verder na een ongeval

 

Een ongeval is te zien als een zeer indringende gebeurtenis. Het plotselinge karakter ervan heeft een enorme impact op de algehele balans. Plotseling wordt de levenskwaliteit van voor het ongeval verloren en vervallen veel activiteiten waar iemand voor het ongeval veel plezier aan beleefde. Ook de toekomstplannen komen vaak onverwacht in een heel ander perspectief te staan. Acceptatie en herstel hiervan is een taai en moeizaam proces waarin vaak veel onbegrip en eenzaamheid wordt ervaren. Meestal wordt dit niet onderkend en wordt de gebeurtenis beantwoord met: “Gelukkig, het had heel anders kunnen aflopen”.

Niets is minder waar! Herstel na een ongeval is vaak een moeizaam proces. Het is te zien als een breuk in de levenslijn waar iemand zelf geen enkele invloed op heeft gehad.

Vanuit de ruime ervaring in begeleiding van mensen bij wie het herstel stagneert wordt zorggedragen voor:

                                              

 •  Beeldvorming voor -en na ongeval

 •  Inzicht in oorzaken van het uitblijven van herstel

 • Relatie spanningspatroon en karakterstructuur / persoonlijkheidseigenschappen

 • Begrijpen en herkennen van blokkerende emoties / overtuigingen

 • Acceptatie en verwerking

 • Verwerken van onderliggend trauma

 • Verminderen van spanning in het bewegingsapparaat (zo nodig in samenwerking met andere professionals)

 • Afstemming met- en verschaffen van inzicht bij direct betrokkenen (partner, familie)

 • Herstel activiteitenpatroon in het dagelijks leven

 • Afstemming en rapportage na toestemming cliënt

Werkwijze na opdracht

 

Na een gezamenlijk geformuleerde hulpvraag volgt een intakeverslag en interventievoorstel. Na goedkeuring van de offerte start de begeleiding en wordt er 1 keer per 6 tot 8 weken schriftelijk gerapporteerd. Communicatie vindt plaats na schriftelijke toestemming van betrokkenen. 

Het gezamenlijke belang zal gediend worden, echter het persoonlijke proces van cliënt zal centraal staan in de begeleiding.

 

Intake en vervolg

Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal een intake plaatsvinden. Dit zal leiden tot een analyse van de problematiek /vraagstelling en dient als basis voor het behandelvoorstel. Er zal een intakeverslag/begeleidingsvoorstel opgesteld worden. Na een schriftelijk akkoord kan de begeleiding starten.

 

Indien er een zakelijke opdrachtgever is (bijvoorbeeld werkgever of letselschadeverzekeraar) zullen er 2 intakeverslagen opgesteld worden: 1 met medische informatie en 1 zonder medische informatie. Het document zonder medische informatie zal ter beschikking komen van de zakelijk opdrachtgever, echter pas na expliciete en schriftelijke toestemming van cliënt. Desgewenst zal iedere 6 -12 weken een schriftelijke voortgangsrapportage worden opgesteld. Ook deze zal eerst aan cliënt worden voorgelegd voordat deze wordt doorgezonden naar de opdrachtgever.

2ce4b827e9571810710609cb5fea2c2d.jpg
bottom of page